VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

Motul C1 Chain Clean (400 ml)

MOTUL Chain Clean výtečně čistí všechny druhy motocyklových řetězů (silničních a teréních), čtyřkolek a motokár.

SKLADEM
199,00 Kč
164,50 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

MOTUL Chain Clean výtečně čistí všechny druhy motocyklových řetězů (silničních a teréních), čtyřkolek a motokár. MOTUL Chain Clean odstraňuje všechny druhy nánosů: písek, zeminu, olej, vazelínu. Složení bez chlorinu má extrémní odmašťovací sílu a je vhodné pro řetězy s O-kroužky, X-kroužky, Z-kroužky. Používejte před každým mazáním řetězu.

 

Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signální slovo : NEBEZPEČÍ

Identifikátory výrobku : EC 919-857-5 HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence : P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce : P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.... P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování : P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování : P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.