VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

Motul C2 Chain Lube Road (400 ml)

Motul C2 Chain Lube Road je velmi přilnavý prostředek pro mazání řetězů silničních motocyklů.

IHNED K ODBĚRU
199,00 Kč
164,50 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

Motul C2 Chain Lube Road je velmi přilnavý prostředek pro mazání řetězů silničních motocyklů. Motul C2 Chain Lube Road je velmi kvalitní mazivo na řetěz Vašeho motocyklu ve formě spreje. Jedná se o bezbarvé mazivo, vhodné pro řetězy s O-Ring, X-Ring, Z-Ring. Mazivo nelepí, prodlužuje životnost řetězu pomáhá k snížení tření. Před mazáním vyčistětě řetěz pomocí Motul Chain Clean.

Vlastnosti:
- vhodný pro na mazání O-Ring, X-Ring- Z-Ring řetězů
- nelepí, snižuje tření, prodlužuje životnost řětězu
- bezbarvé mazivo
- jednoduchá aplikace


Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signální slovo : NEBEZPEČÍ

Identifikátory výrobku : EC 265-151-9 NAPHTA LÉGER (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ

Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence : P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce : P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování : P405 Skladujte uzamčené. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování : P501 Dispose of contents / container according to prefectural ordinances.