VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

Olejemaziva.eu Antifreeze G 11, nalévaný

Antifreeze G 11 je speciální koncentrovaná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu. 

Uvedná cena je včetně obalu

Vyberte variantu
SKLADEM
379,00 Kč
313,20 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

Antifreeze G 11 je speciální koncentrovaná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému motorových vozidel. Výměnná lhůta 2 - 3 roky (podle doporučení výrobce vozidla). V požadavcích na antikorozní a nemrznoucí ochranu odpovídá normě VW TL 774 C.

Vzhled a vlastnosti:
Antifreeze G 11 je kapalina modrozelené barvy, bez zápachu, hořké chuti. S vodou je mísitelná v každém poměru. Antifreeze G 11 je roztokem monoethylenglykolu s inhibitory koroze, stabilizátory, odpěňovačem a přísadou proti požití.

Použití:
Antifreeze G 11 je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů z hliníkových slitin, používá se ředěný destilovanou nebo měkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí.
Upozornění: Plnou funkční způsobilost směsi lze zaručit jen při dodržení minimálně 33% koncentrace Antifreeze G 11 v používané chladicí směsi. Antifreeze G 11 nepoškozuje kovové materiály. Lakované povrchy je nutné při potřísnění omýt vodou.

Doporučené ředění:
1 objemový díl Antifreeze G 11 a 2 objemové díly destilované vody pro bod tuhnutí -18 °C
1 objemový díl Antifreeze G 11 a 1,5 objemového dílu destilované vody pro bod tuhnutí -27 °C
1 objemový díl Antifreeze G 11 a 1 objemový díl destilované vody pro bod tuhnutí -36 °C

Bezpečnostní opatření:
Ve smyslu platných předpisů se jedná o látku zdraví škodlivou. Účinná látka (1,2 ethandiol) v něm obsažená je při požití jedovatá; kromě toho se vstřebává pokožkou a dráždí ji. Vzhledem k přísadě zamezující požití přípravku je však možnost otravy prakticky vyloučena. Při práci s přípravkem je třeba používat ochranné rukavice, nejíst, nepít a nekouřit. Po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem.

Výstražné symboly nebezpečnosti

Signální slovo Varování

Nebezpečné látky ethan-1,2-diol 2-ethylhexyl-(2-ethylhexanoát)

Standardní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

Pokyny pro bezpečnézacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.