VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

MOL EVOX Ice Spray

MOL EVOX Ice Spray je kapalina na rozmrazování čelních skel, zpětných zrcátek a ostatních skleněných povrchů vozidla.

Vyberte variantu
SKLADEM
70,00 Kč
57,90 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

MOL EVOX Ice Sp ray je kapalina na rozmrazování čelních skel, zpětných zrcátek a ostatních skleněných povrchů vozidla. Rozpouští led, námrazu a zabraňuje opětovnému rychlému zamrzán. Nepoškozuje těsnící materiály a lak vozidla.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné látky propan-2-ol Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obal podle státních předpisů.

Doplňující informace Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.