VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

Orlen Oil Smarol PTFE (400 ml, sprej)

Orlen Oil Smarol PTFE je speciální plastické mazivo, které se vyznačuje velmi silnou přilnavostí a dobrou penetrací. 

Vyberte variantu
SKLADEM
169,00 Kč
139,70 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru
len Oil Smarol PTFE je speciální plastické mazivo, které se vyznačuje velmi silnou přilnavostí a dobrou penetrací. Je určeno pro mazání částí strojů, které jsou vystaveny vysokým teplotám nebo velkému množství vody. Jakmile se usadí, zanechá na zakrytých částech ochrannou vrstvu olejového filmu, která je chrání před oxidací a stárnutím. Vykazuje dobrou odolnost vůči vodě, páře a agresivním činidlům (většina kyselin a louhů)

Aplikace:
Kromě nekomerčních aplikací může být použit v různých průmyslových aplikacích, jako je textil, keramika, sklářství, cihlářství, slévárny, slévárny, čistírny odpadů, elektrárny, válcovny, přístavy a loděnice pro mazání následující prvky:
 
• kluzná a kloubová ložiska
• řetězy: s nebo bez O-kroužků a X-kroužků
• ozubené lišty, řetězová kola
• páky
• kluzná vedení
• vřetena
• závěsy
• ocelová lanka
• kulové klouby
• provozované dopravníky v pecích a sušárnách

 
 
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : GHS02 GHS07 GHS08
Signální slovo (CLP) : Nebezpečí
Obsahuje : benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H315 - Dráždí kůži. H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 - Nevdechujte prach nebo mlhu. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 - Odstraňte obsah a obal příslušně označených kontejnerech na odpadky, v souladu s právními předpisy, které platí ve vaši zemi. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.