VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

MOL DOT 3

MOL DOT 3 jew syntetická brzdová kapalina pro hydraulické brzdové a spojkové systémy s vynikající schopností absorbovat vlhkost a s bodem varu minimálně 250°C.

Vyberte variantu
SKLADEM
79,00 Kč
65,30 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

MOL DOT 3 jew syntetická brzdová kapalina pro hydraulické brzdové a spojkové systémy s vynikající schopností absorbovat vlhkost a s bodem varu minimálně 250°C. Určená pro osobní automobily a těžká nákladní vozidla, která mají předepsanou kvalitu brzdové kapaliny DOT 3. Mísitelná se všemi syntetickými brzdovými kapalinami se stejnou specifikací.

 

SAE J 1703, DOT 3, ISO 4925 Class 3, FMVSS 116

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti


Signální slovo Varování

Nebezpečné látky diethylenglykol Tris [2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborát

Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození ledvin při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Doplňující informace Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.