VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

MOL DOT 5.1

MOL DOT 5.1 je syntetická brzdová kapalina nejnovější generace.

Vyberte variantu
SKLADEM
119,00 Kč
98,30 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

MOL DOT 5.1 je syntetická brzdová kapalina nejnovější generace. Viskozitně stálá i za nízkých teplot s vysokým bodem varu a s vynikající schopností absorbovat vlhkost. Je určena pro použití v hydraulických brzdových systémech osobních a nákladních automobilů se systémem ABS a ASC.

 

FMVSS 116, DOT 5.1, ISO 4925 Class 5-1, SAE J 1704

 

Výstražný symbol nebezpečnosti


Signální slovo Varování

Nebezpečné látky Tris [2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborát

Standardní věty o nebezpečnosti H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Doplňující informace Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.