VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,

ve dnech 22. 12. 2022 až 2. 1. 2023 máme zavřeno. Objednávky přijaté v tomto termínu budou vyřízeny po Novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2023
Tým Olejemaziva

Olejemaziva.eu Antifreeze G 12, nalévaný

Antifreeze G 12 je speciální koncentrovaná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu. 

Uvedná cena je včetně obalu

Vyberte variantu
SKLADEM
DOPRAVA ZDARMA
13 950,00 Kč
11 528,90 Kč bez DPH
Proč nakupovat na Olejemaziva.eu?
Důvěryhodný obchod
Bezpečná platba
Originalita produktu
Možnost osobního odběru

Antifreeze G 12 je kapalina růžové barvy, bez zápachu, hořké chuti. S vodou je mísitelná v každém poměru. Antifreeze G 12 je roztokem monoethylenglykolu s inhibitory koroze, stabilizátory, odpěňovačem a přísadou proti požití.

Použití:
Antifreeze G 12 je určen pro chladicí systémy nejmodernějších spalovacích motorů z hliníkových slitin. Používá se ředěný destilovanou nebo měkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Je mísitelný s chladicími kapalinami stejné specifikace s přihlédnutím k doporučení výrobce vozidla. Antifreeze G 12 nepoškozuje kovové materiály. Lakované povrchy je nutné v případě potřísnění omýt vodou.

Doporučené ředění:
1 objemový díl Antifreeze G 12 a 2 objemové díly destilované vody pro bod tuhnutí -18 °C
1 objemový díl Antifreeze G 12 a 1,5 objemového dílu destilované vody pro bod tuhnutí -27 °C
1 objemový díl Antifreeze G 12 a 1 objemový díl destilované vody pro bod tuhnutí -36 °C

Bezpečnostní opatření:
Ve smyslu platných předpisů se jedná o látku zdraví škodlivou. Účinná látka (1,2 ethandiol) v něm obsažená je při požití jedovatá; kromě toho se vstřebává pokožkou a dráždí ji. Vzhledem k přísadě zamezující požití přípravku je však možnost otravy prakticky vyloučena. Při práci s přípravkem je třeba používat ochranné rukavice, nejíst, nepít a nekouřit. Po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem.


Výstražné symboly nebezpečnosti

Signální slovo Varování

Nebezpečné látky ethan-1,2-diol Standartní věty o nebezpečnosti : H302 : Zdraví škodlivý při požití H373 : Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H 361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí. P233 : Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 : Nevdechujte páry. P264 : Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 : Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle P330 : Vypláchněte ústa. P314 : Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 : Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.